ระบบฐานข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ระบบฐานข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

แผนกวิชาการออกแบบ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ค้นหา